top of page

"Het boek dat u geschreven heeft is gewoonweg top! Het leest heel vlot en zelfs de wat moeilijker stukken zijn gewoonweg te interessant om over te slaan. Ik heb het dan ook aan mijn collega’s laten weten dat ze dit zeker moeten aanschaffen. Van harte gefeliciteerd met dit geweldige werk!"

Chantal Deboes

“Verzuim”, een vlot en helder geschreven boek dat de lezer aanzet tot reflectie over de eigen positie tijdens en na de covid pandemie, de betekenis van deze pandemie voor onze samenleving en de manier waarop heel wat instanties (overheden, huisartsen, burgers, media, farma-industrie…) hiermee omgingen en/of het gevoel hadden  ermee om te moeten gaan.

Verzuim is een beklijvend boek dat je meeneemt doorheen de bijna hele covid-pandemie.

Het boek verbindt een schat aan praktijkervaring met goed onderbouwde theoretische kennis. Op die manier krijg je een goed inzicht in hoe het immuunsysteem werkt, hoe de vaccins die gebruikt werden/worden in deze pandemie werken en wat ze hebben betekend voor heel wat mensen.

Het boek raakt. Het is schokkend om terug te lezen hoe het was tijdens de periode van alle, vaak verwarrende en niet doeltreffende, maatregelen, om te beseffen hoe angst geïnduceerd werd. Het is onthutsend om te lezen hoeveel mensen, en dit slechts vanuit één huisartsenpraktijk, hebben geleden na de vaccinatie, maar ook omwille van een keuze om zich niet te laten vaccineren. Het stemt tot nadenken  bij het lezen van de objectieve informatie over de vaccins over hoe velen zich, tegen beter weten in, lieten/laten vaccineren onder (misschien/hopelijk goed bedoelde) druk. Maar het is ook mooi om te zien hoe vele mensen geholpen werden door homeopathie, om de dankbaarheid die getuigen aangeven te mogen ervaren, om de gedrevenheid en het enthousiamse, de passie die de schrijver voor zijn vak heeft te mogen voelen.

Het boek zette me aan tot reflectie over  de positie die ik in denken en doen innam tijdens de pandemie en de manier waarop ik met gelijkaardige situaties kan en wil omgaan.

 

Tijdens de coronaperiode stelde ik me vele vragen bij het gevoerde beleid en twijfelde constant aan de zinvolheid van een en ander. Toen ik vernam dat mijn huisarts, Dr. Léon Scheepers, een boek over die periode ging schrijven koesterde ik dadelijk grote verwachtingen. Dat boek wou ik absoluut lezen. Mijn opmerkzame vrouw had zulks onthouden en onmiddellijk na verschijnen kocht ze “Verzuim” voor me. Ik was zeer blij om het opus onder de kerstboom te vinden. Meteen na de feestdagen begon ik erin te lezen. “Verzuim” bleek een ware page turner te zijn en na drie dagen had ik de 500 pagina’s al gretig verslonden.
Léon Scheepers geeft vooreerst een boeiend overzicht van feiten en gebeurtenissen tijdens de coronacrisis. Je zou dat deel van de tekst een vorm van “geschiedschrijving” kunnen noemen. Hij noemt het zelf een tijdsdocument. De kritische noot ontbreekt nooit en wordt ondersteund door vele bronnen en citaten, o.a. van de tegenstemmen die tijdens de crisis niet gehoord mochten worden. Bijzonder mooi is de wijze waarop hij het beeld van plotse rust en intense solidariteit tijdens de eerste lockdown schildert. Ook als je de lockdowngedachte niet genegen was, werd die periode toch als weldoend ervaren. Eindelijk werd de moderne rat race eventjes tot stilstand gebracht.
De auteur geeft ons talrijke casussen uit zijn artsenpraktijk. Hij vertelt hoe hij patiënten met covid homeopathisch behandelt en indien nodig daarbij ook de conventionele geneeskunde niet schuwt. Net als in zijn vorige boek “Lijfwacht” (www.lijfwacht.be) pleit hij voor een inclusieve, geïntegreerde geneeskunde. Hij erkent de ernst van covid, maar beschrijft hoe volgens hem een andere aanpak ons heel wat ellende had kunnen besparen.
Hij klaagt aan hoe een kleine groep “experten” de crisis van bij het begin claimden, daarin blindelings gevolgd door media en overheid. Hemeltergend was hoe iedere tegenstem tegen dit beleid verdacht gemaakt werd. Dat is zeer bedenkelijk in een democratie.
Wat de vaccins betreft, stelt Dr. Scheepers dat de vaccinatie van risicopatiënten tijdens de derde golf inderdaad aangewezen was. Hij begrijpt echter niet waarom massa-vaccinatie, zelfs van kinderen, met allerlei drogredenen (b.v. solidariteit, ook toen al geweten was dat gevaccineerden nog steeds het virus konden doorgeven) doorgeduwd werd. Tevens lijkt massaal vaccineren tijdens een pandemie hem niet zo’n goed idee. Dat spoort immers het virus aan om te muteren. 
Waarom was er niet meer vertrouwen in onze natuurlijke immuniteit? Die beschermt in vele gevallen beter dan kunstmatig opgewekte immuniteit door vaccinatie.
In wezen is dit boek een eerlijk pleidooi voor het durven leven met een open geest. Dan durf je ook het dominante betoog bevragen. In een democratie is zulks van levensbelang. Zoniet beland je in een nachtmerrie.
Om al die redenen en gewoon ook omdat het goed geschreven is, heb ik “Verzuim” met heel veel plezier gelezen.
Jef Davidse. 

Heel covid was voor mij een periode waar ik het allerliefst niet meer over denk en waarvan ik hoop ze nooit meer te hoeven meemaken. Er zijn spijtige, schrijnende, onvergeeflijke toestanden geweest, waar ik niet verder wil mee bezig zijn. Ik kijk nu naar de toekomst. Eén ding wil ik echter nog zeggen: ik wil de moed, de dappere moed, de verdraagzaamheid, het geduld  en de volharding prijzen van alle mensen die zich niét hebben laten inenten, en daardoor veroordeling, afwijzing, ontwijking, contactverbod, eenzame opsluiting, verwijten, ruzie, en grote druk van een vijandige omgeving hebben moeten trotseren. Het is een heuglijk feit dat enkele van mijn kinderen, en enkele van mijn goede vrienden en vriendinnen behoren tot deze groep. Laat dat nu allemaal mensen zijn die heel maatschappelijk geëngageerd zijn, en heel bewust en kritisch in het leven staan.....Juist deze mensen werden geviseerd, werd het leven heel moeilijk gemaakt. Maar we zijn overeind gebleven, en hoe!

Als de wereld later moet geregeerd worden door een ander soort mensen, wees maar zeker dat de grote meerderheid van de niet-gevaccineerden aan zet zal zijn!! O ja, de overheid wist goed genoeg wie ze het leven zuur moesten maken, maar men heeft ons onderschat. Ik ben veel depressief geweest in m'n leven, maar niét tijdens covid. Ik was alert en waakzaam, en overtuigd dat het goed was wat ik deed en dat ik niét zou sterven aan covid. Ik ben overeind gebleven. 

Een tweede bedenking: we moesten tijdens covid het omgekeerde doen van wat menselijkerwijs wenselijk is, namelijk moesten we afstand houden van elkaar, inplaats van elkaar te ontmoeten. We mochten niet knuffelen in een tijd dat we dat zo hard nodig hadden. We leerden een ander mens te wantrouwen, in een grote bocht om elkaar te lopen, uit vrees besmet te worden.Misschien is deze houding ook wel door ouders aan kinderen doorgegeven.... ik vond en vind het in-triest. Mijn grote wens is dat Liefde mag heersen op aarde en dat wij allen één mogen zijn in ons streven naar geluk en een volwaardig leven.

Anoniem.

 

Ik heb “Verzuim”  met veel verwondering en bewondering uitgelezen. 

Al moet ik zeggen het was geen makkelijke opgave. Doch zeer boeiend en leerzaam.

Ik heb genoten van het boek, weer veel bijgeleerd en viel van de ene verwondering in de andere door de geweldige volledige weergave van de feiten. Het is zo boeiend hoe de natuur voor onze gezondheid kan zorgen. Ik sta vol bewondering voor alle homeopathische artsen! Wat een grote dosis kennis dat deze mensen moeten verwerven. 

Ik hoop dat de boeken “Lijfwachten “Verzuim” echt een verschil mogen maken bij het beleid over heel de wereld en mensen wakker zal  schudden om eens zelf na te denken. Samen is er misschien  toch nog een kans om onze aarde met respect te leren begrijpen en te  behandelen. Het onbegrip van velen heeft mij ook wederom zo aangegrepen dat ik het tegen iedereen die het horen wil doorvertel. In de hoop dat ik hiermee meer mensen kan overtuigen dat we elkaar en onze aarde moeten koesteren. Hopelijk komt de mensheid sneller tot dit besef.
Carla Van Gucht. 

Vanmorgen de laatste bladzijde van je 2e boek gelezen. Ik ben erg onder de indruk van wat je schrijft, bepaalde stukken begreep ik niet altijd even goed maar als nu een deel van de artsen jouw boeken lezen, de wereld zou er op vele vlakken beter en mooier uitzien!

Ellen Ielegems. 

Top boek.

Dries Van Biesen. 

Zeer dankbaar met jouw boek. Het brengt mij een eerlijke, klare kijk op het hele corona-gedoe. 
Ilse Vissers 

Het prachtige "Voorwoord" geschreven door Linde Declercq kan als een recensie beschouwd wordt. Daarom plaats ik hier: "Er zijn van die boeken die je wereld-mensbeeld nu eens abrupt dan weer druppelsgewijs maar zeker veranderen. Ik mocht er al enkele lezen in mijn lange leesloopbaan zoals:
“Het verborgen leven van bomen” van Peter Wohlleben

“Op zoek naar de moederboom” van Suzanne Simard
“Het begin van alles” van wijlen David Graeber en David Wengrow “Verweven leven” van Merlin Sheldrake
“Intimitiet, autoriteit, identiteit, onbehagen” van Paul Verhaeghe “De aarde een kleine geschiedenis” van Andrew H. Knoll

Welnu, “Verzuim” hoort specifiek en wel urgent in dit rijtje thuis. Specifiek omdat het net als in bovenstaande lectuur, de mondiale ontwrichtingen die het huidige dominant rationele en wetenschap- pelijke discours veroorzaken, duidt en aankaart, in het bijzonder tij- dens de heel recente en huidige covidperiode. Je rijgt een unieke en grensverleggende inkijk. Met volhardende precisie fileert de auteur de covidpandemie en overschouwt hij vanuit een helikopterview de aanpak van de crisis.Urgent wegens de oplossingen vanuit de homeopathische genees- kunde die onmiskenbaar bijdragen tot genezing zonder bijwerkingen want dichter aanleunend bij de levende biotoop die elke mens in wezen is, voortdurend in interactie met al wat leeft rondom hem. Vanuit een homeopathische, analytische visie wordt getoond dat er ook nog een andere, bijkomende visie op gezondheid is, in het bij- zonder als het gaat over de aanpak van de covidpandemie. Dit gebeurt door in te zoemen op tal van casussen uit eigen praktijk. Gul, onderbouwd, door en door eerlijk, krijg je een inkijk in het helende proces van een levende dynamische natuurlijke immunologie die elk mens meedraagt. Bovendien deelt de auteur tussendoor telkens zijn basisvisie waar hij spreekt over het door de reductionistische geneeskunde, verlaten begrip “constitutie”. Dit alles te lezen, staat in schril contrast tot de dominante, uniforme en dus beperkende medisch-wetschappelijke aanpak van de voorbije jaren. Tijdens het dwingend appel van onder andere veelvuldig en massaal vaccineren, goedschiks kwaadschiks, werd de kracht van de natuurlijk op- gebouwde immuniteit en de homeopathische geneeskunde schromelijk over het hoofd gezien. Eén en ander wortelt natuurlijk in de mechanische visie van onze planeet: alles kan geëxploreerd worden, en moet vooral tot nut en winst gemaakt worden.Urgent ook vanwege de tijd waarin het virus nu nog rondwaart, muteert en hoogstwaarschijnlijk niet het laatste mondiale virus is dat zal rondgaan in onze geglobaliseerde wereld. In de hand gewerkt door de mens die niet schuwt om de aarde verder te exploiteren, waardoor er zich gestaag maar zeker buitengewone rampen manifesteren. We krijgen nu die krachten van de natuur te zien die lang voor onze ogen verborgen bleven, als blinde vlekken, maar die de voorbije decennia, na een gestage accelererende incubatietijd tevoorschijn komen. Er wordt gecategoriseerd tot in het absurde. Instituut na instituut bewaakt en domineert de samenleving. Instituut na instituut (ont)regelt de sociale cohesie, vervreemdt de mens van zijn ware natuur, namelijk een supersamenwerker, een door en door sociaal wezen verweven met en in het oneindig dynamisch planetair netwerk. Al te lang is de natuur systematisch ondergeschikt gemaakt aan de wil van de mens, met in onze huidige tijd regelrechte ecocide als gevolg. Onze Planeet is een levendig dynamisch geheel, een uniek samenspel tussen levende en niet-levende organismen. En laat nu juist de homeopathie die dynamische zelfregulerende krachten ondersteunen!

Dein mee over de golven van “Verzuim” en laat dit boek een troost zijn voor de lezer/burger die gedurende de voorbije periode dikwijls de wenkbrauwen fronste, vele terechte bedenkingen had, en talloze schrijnende ervaringen onderging...
Niet langer kán en mág de meerwaarde van de homeopathische geneeskunde genegeerd worden. Je vraagt je af, op het einde van het boek, waarom dit tot op heden nog altijd het geval is?Je voelt ongeloof, terechte verontwaardiging, boosheid en dankbaarheid dat dit boek ons ter beschikking wordt gesteld. Samen met “Lijfwacht” heb je als burger, als patiënt, “knowhow” in handen die weerbaar maakt, en niet enkel door de breed vertakte inzichten en verbanden maar in het bijzonder door de vele casussen die de arts-auteur vertelt.Beste lezer, burger in deze neoliberale maatschappij, Leun achterover, Lees dit werk en oordeel. Minstens gegrepen zal je zijn, maar meer nog is de kans groot dat u met meer weerbaarheid in het leven van elke dag zal staan. Zonder twijfel zal uw visie over geneeskunde en helen bijgestuurd worden. Zonder twijfel zal u een vernieuwde hoopvolle vlam voelen branden.Want ja, wat er ook op ons afkomt, er is wel degelijk hoop. Zolang er brede en eerlijke reflectie is op zogenaamde “Heilige Huisjes”, zolang dominante betogen durven worden bevraagd, zolang er artsen-auteurs hun inzichten delen vanuit de consultatiekamer, zolang is er een hoopvolle uitweg. En waar is onze kwetsbare democratie meer mee gediend dan met weerbare hoopvolle breed geïnformeerde burgers?!"

Linde Deklerck
Belezen wereldburgster

Tot zover dit prachtige Voorwoord. 

In het patiëntencontactblad Homeopathisch Bekeken is er een prachtig artikel over Verzuim verschenen. 

Heel veel dank ben ik verschuldigd aan Bart Lambert en Meta Zahren. 

ll.png
13- Aspidospermium Wall-Moodboard-Creator-Premade-Scene copy.png

Hiernaast ziet u een afbeelding van Aspidosperma quebracho-blanco, een prachtige boom groeiend in Argentinië.

Is het niet wonderbaarlijk te weten dat deze boom als energetisch gepotentieeld homeopathisch geneesmiddel werkt als stimulerend middel voor de longen. Wat Digitalis is voor het hart, is Aspidosperma voor de longen. Tijdens covid-19 was dit een belangrijk homeopathisch geneesmiddel. 

bottom of page